FAQ

Veelgestelde vragen
en hun antwoord.

Wet overheidsopdrachten
1. Europese drempelbedragen vanaf 01/01/2020

 

1. Europese drempelbedragen vanaf 01/01/2022

Op 11 november 2021 werden door de Europese Commissie de nieuwe drempelbedragen voor de overheidsopdrachten bekendgemaakt.

Volgende wijzigingen zijn voor onze sectoren van belang:

Drempel voor de Europese publicatie verhoogt lichtjes:

 • voor leveringen en diensten: van € 214.000 naar € 215.000
 • voor werken van € 5.350.000 naar € 5.382.000

Belangrijkst voor ons is echter dat de drempel om gebruik te mogen maken van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking lichtjes verhoogt van € 139.000 naar € 140.000. Voor diensten die betrekking hebben op sociale of specifieke diensten blijft de drempel op € 750.000. Deze lichte verhoging is van toepassing voor alle overheidsopdrachten gepubliceerd of uitgestuurd vanaf 01/01/2022.

 

2. Varianten en opties

2.1. Varianten

Een variante is een alternatieve ontwerp- of uitvoeringswijze die hetzij op vraag van de aanbesteder, hetzij op initiatief van de inschrijver wordt ingediend. De aanbesteder kan varianten toestaan of verbieden, en vermeldt dit ook in de (aankondiging van de) opdrachtdocumenten. Voor vaststelling voordeligste offerte wordt eventueel rekening gehouden met verplichte, toegestane of vrije varianten.

2.1.1. Verplichte: aanbestedende overheid (AO) omschrijft voorwerp, aard en draagwijdte van een basisontwerp en van één of meer varianten.

2.1.2 Toegestane: AO omschrijft voorwerp, aard en draagwijdte van een basisontwerp en van meerdere varianten waarvan er één als basisoplossing wordt aangeduid. Men kan voor één of meerdere prijs indienen. AO kan verplichten om voor basisoplossing in te dienen.

2.1.3. Vrije: (enkel < Europese drempel) AO dient te vermelden indien niet toegestaan. Volledig op initiatief van de inschrijver. De aanbesteder omschrijft de minimumeisen van de verplichte en toegestane varianten, en vermeldt of een basisofferte nodig is. Er wordt één enkele rangschikking opgemaakt van de basisoffertes en de (verplichte of toegestane) varianten. Als men een vrije variante niet in aanmerking neemt dient dit gemotiveerd te worden!

2.2. Opties

Een optie is een bijkomende element dat niet strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht, dat hetzij op vraag van de aanbesteder, hetzij op initiatief van de inschrijver wordt ingediend. AO is nooit verplicht om optie effectief aan te kopen.

2.2.1. Verplichte optie: AO omschrijft voorwerp, aard en draagwijdte van de optie en inschrijvers zijn verplicht hiervoor bod te doen.

2.2.2 Toegestane optie: AO omschrijft voorwerp, aard en draagwijdte van de optie en inschrijvers zijn niet verplicht hiervoor bod te doen.

2.2.3. Vrije optie: Volledig op initiatief van de inschrijver. AO neemt de verplichte opties in aanmerking bij opmaak rangschikking, maar beslist zelf welke toegestane en vrije opties ze in aanmerking neemt (motiveren!).

 

3. Vanaf wanneer dien ik de overheidsopdrachtenwetgeving te volgen?

Een eenvoudige vraag met een antwoord dikker dan de Van Dale... Maar, kort gezegd, vanaf het grensbedrag van € 30.000,00. Dit bedrag is te bekijken op jaarniveau, tenzij je een langer lopende overeenkomst maakt. Dan geldt de totale levensduur van de overeenkomst.

Bv. je koopt € 12.000,00 matrassen per jaar, en je wil een contract van 4 jaar (omwille van eenvormigheid): je bent onderhevig want het betreft een totaal van € 48.000,00.

Belangrijk: je bekijkt niet een product apart, maar een totaliteit (logische groepering) van producten. Bijvoorbeeld: werkkledij, verzorgingsmateriaal, medicatie, bedden.... Bv. niet biefstuk, maar vers vlees.

Inschrijven bij Koopkoepel betekent dat je in orde bent met de overheidsopdrachtenwetgeving.

4. Mijn aankoopbedrag is lager dan € 30.000,00, ik mag overal kopen?

Nee, de wetgeving bepaalt dat je concurrentie moet toelaten, maar bepaalt geen formaliteiten. In de praktijk betekent dit dat je steeds moet kunnen aantonen dat je minimaal 3 kandidaten bevraagd hebt. Tenzij het gaat over pietluttigheden, dan toon je aan dat je handelt als een goede huisvader/-moeder.

5. Hoe lang mag een raamovereenkomst maximaal lopen?

De wetgever voorziet een maximale duur van 4 jaar (verlengingen inbegrepen), dit vanuit de bezorgdheid dat de markt steeds moet openstaan voor iedereen en er concurrentie moet zijn. Daar kan enkel van afgeweken mits zeer gegronde redenen.

6. Blijven de toegewezen prijzen gelijk gedurende de ganse looptijd van het dossier?

Nee. Volgens de wet dienen wij prijsherziening in te bouwen, meestal aan de hand van de gezondheidsindex. Indien prijzen tijdens de looptijd van het contract worden geïndexeerd, dan kun je deze terugvinden via de knop ‘toegewezen offerte’ bij het dossier.

Werking Koopkoepel
Eigen aan de werking van Koopkoepel:
 • Inventaris, restcatalogus en andere producten - download
 • Mini-competitie - download
 • Het verschil tussen een overheidsopdracht en een koopvoordeel - download
 • Een toegewezen leverancier biedt je een bijkomend contract aan? Wat nu? - download
 • Ik heb een lopend contract dat afloopt tijdens de looptijd van het dossier van Koopkoepel. Kan ik inschrijven op het dossier? - download
 • Info over prijsaanpassingen - download
 • info over de mogelijke verlengingen in een dossier - download
 • Korting contant zegt u? - download
 • Verplichte afname - download